DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK – OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ako a prečo vzniklo naše logo a jeho ochranná známka

„Ľudský génius je zdrojom všetkých umeleckých diel a vynálezov. Jeho plody sú zárukou života, ktorého je človek hodný. Povinnosťou štátu je ochrana všetkého umenia a vynálezov.“

Arpád Bogsche, generálny riaditeľ

Svetovej organizácie duševného vlastníctva

K slovám generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva sa mi žiada dodať, že v podmienkach nášho malého Slovenska má byť duševné  vlastníctvo  zárukou  šťastnej ľudskej hrdosti, sebaúcty, identity, všetkého krásneho pravého slovenského, dôstojného, mysliac[u1]  s úctou na minulé generácie a tiež na generácie, ktoré prídu po nás. A to tak v umení, vo vynálezoch , ako aj vo všetkom čo geniálne ľudské telo, ruky, mozog, duša, srdce pre dobro svojho bezprostredného okolia či sveta robia a tvoria.

Zavše povieme, že najväčším majetkom človeka sú jeho nehmotné statky,  jeho um, vzdelanie, zveľaďovaný talent, kreativita, nápady a myšlienky so schopnosťou a vytrvalosťou dať im reálne kontúry pre všeobecné blaho a dobro, zážitky, spomienky, skúsenosti, cítenie a vnímanie…

V dnešnom príspevku, či úvahe, sa chcem zamyslieť nad duševným vlastníctvom,  nehmotným majetkom firmy, ktorejkoľvek, aj tej vašej, nech je akokoľvek mladá a malá… Jej história a prosperita sú v rukách každého jej majiteľa a práve teraz sa môže začať…

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A VAŠA FIRMA

Duševné vlastníctvo je podmienkou, predpokladom i zárukou dlhodobej prosperity firmy. Tvorí ho nehmotný majetok.

Nehmotný majetok pre účely zákona o dani z príjmov je definovaný v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania ako dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Čo sa považuje za nehmotný majetok? Sú to najmä: 

–      výsledky vývojovej činnosti

–      dizajn

–      softvér

–      oceniteľné práva

–      know-how

–      výrobnotechnické poznatky

–      licencie

–      užívacie práva

–      právo prechodu cez pozemok a iné vecné bremená

–      autorské práva

–      vydavateľské práva

–      vydavateľské tituly

–      dovozné kvóty

–      vývozné kvóty

–      receptúry

–      predmety priemyselných práv

–      obchodné značky

–      ochranné známky 

–      iné výsledky práce

Žiada sa zastaviť a uviesť, čo znamená označenie know-how („vedieť – ako“). Mnohí tento termín používame, pričom nepoznáme jeho presný obsah. Zisťujem, že výraz know-how nemá jednotnú a ani presnú definíciu. Zahŕňa v sebe výrobno – technické poznatky, dlhodobé skúsenosti (vedúce ku kvalite, prosperite, úspechom, minimalizovaniu rizík, k dosiahnutiu ziskov, k zníženiu strát) alebo ním môžeme označiť balík nepatentovaných praktických informácií, podnikateľských skúseností, či výsledkov testovania.

Nehmotný majetok je v trhovej ekonomike dôležitou súčasťou majetku každého podniku, firmy, i malej (skromnej) remeselnej prevádzky. A to napriek tomu, či si to ich majitelia uvedomujú alebo nie. (Poznámka: Tie z nich, ktoré majú nehmotný majetok minimálny, resp. takmer žiadny, strácajú prosperitu, atraktivitu a konkurencieschopnosť.) Mnohé majú výnimočné schopnosti, skúsenosti  osvedčené a overené generáciami, tajné receptúry, generačnú fortieľnosť, majstrovstvo a postupy… Je nepísanou pravdou či pravidlom, že firma, ktorá nemá nehmotný majetok, nie je podnikateľsky perspektívna, vierohodná, nie je firmou s tvárou, charakterom a zodpovednosťou. Nemá punc originality a výnimočnosti. Nemá  predpoklady dlhodobo úspešne pôsobiť na trhu, rásť do budúcna, do kvality, do zodpovednosti, do garancií, do sebavedomia, do záruk… a stať sa tak vyhľadávanou a úspešnou.

V dobe schránkových – neviditeľných firiem, ktoré častokrát vzniknú na účely jediného obchodu na hrane zákona v snahe získať majetkový prospech na úkor štátu a jeho daňových poplatníkov, je firma s nehmotným majetkom – ochrannou známkou, menom, obchodným menom, logom, značkou  –  firmou dávajúcou záruku firmy s „dušou a tvárou“. Možno predpokladať, že taká firma tu evidentne je a chce byť viditeľná a videná, chce byť serióznym a dôstojným obchodným partnerom, dodávateľom, odberateľom, objednávateľom, kupujúcim i predávajúcim… A to vždy na úrovni, s charakterom, osobnosťou, silou, múdrosťou, za každých okolností tvárou v tvár všetkým a všetkému, čo trhová ekonomika a podnikateľské riziko prinášajú.

NAŠE LOGO – OCHRANNÁ ZNÁMKA

Slovo logo je odvodené z gréčtiny od slova logos. Logo (z gréckeho logos = slovo, reč, zákon, pojem …). V antickom Grécku malo veľmi široký filozofický význam. Logos je snaha všetko vysvetľovať prirodzenou cestou, racionálnym myslením a presvedčením, že skutočnosti majú vlastný pevný poriadok a ku svojmu výkladu nepoužívajú nadprirodzené sily, ako to bolo skôr v mýtoch a legendách, ale predovšetkým využívajú kritické myslenie.

Logo (značka) je grafický symbol firmy, podniku, organizácie, inštitúcie. Najlepšie logotypy v sebe na prvý pohľad odrážajú druh činnosti, ktorú firma prevádzkuje, ale ich grafické stvárnenie musí byť natoľko nekomplikované, aby si udržalo prehľadnosť na najrôznejších reprodukciách od vizitiek, hlavičkových papierov, exteriérovej reklamy až po reprodukciu na reklamných perách.

Značkou môže byť čokoľvek a ktokoľvek. Značky sa používajú prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a vyskytujú sa všade okolo nás.

V dvadsiatom piatom roku existencie našej spoločnosti Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. sme sa rozhodli na  „duševnej ceste“ našej firmy dať jej jednoznačnú identitu, označenie a aj takto ju  zviditeľniť. Oznámiť všetkým stálym aj novým a budúcim klientom, spolupracovníkom a obchodným partnerom – „Sme tu, sme tu pre Vás vždy, keď nás potrebujete a toto je naša duša a tvár.“

Vymyslieť grafickú skratku všetkého čo súvisí s aktivitami a činnosťou našej kancelárie, nebolo ľahké a trvalo nám to takmer tri roky. Až autor nášho loga Mgr. art. Peter Ferjo vystihol naše predstavy, priania, charakter a filozofiu  činnosti,  históriu…

Po dlhotrvajúcom procese k obchodnému menu Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. pribudlo grafické označenie našej firmy pozostávajúce z kruhu s oblúkovitými čiarami a v nich zašifrovaným symbolom práva – paragrafom, čo spolu vytvára bludisko a labyrint. Pre Vás bludisko, pre nás labyrint. Bludisko vzťahov, právnych predpisov, problémov, ktoré život prináša na všetkých jeho úrovniach a v každom časopriestore. Ak sa v bludisku toho všetkého stratíte, je tu pre Vás nádej – nádej od našej firmy, ktorá Vám má, chce, môže a je pripravená pomáhať a pomôcť, tak, aby sa Váš život stal krajším, ľahším, pokojnejším. Naša advokátska kancelária cestu z labyrintu pre Vás pozná. (Poznámka: Bludisko a labyrint nie je to isté. Bludisko má veľa neprehľadných, rozvetvených a slepých chodieb. Labyrint má práve jednu cestu k cieľu, ktorá sa nerozvetvuje, nevytvára slučky, ani slepé uličky. Pri ceste labyrintom pracuje pravá mozgová hemisféra. Využíva kreativitu, predstavivosť a intuíciu.)

Autor vybral pre naše logo kruh – kruh vyvodil z mince, ktorá symbolizuje obchod – obchodné právo, ktoré je prioritou činnosti našej advokátskej kancelárie od jej samého vzniku, oblúkové čiary v kruhu symbolizujú papiláry  (daktyloskopické  čiary) výnimočné a špecifické pre každého jedinca, odlišujúce nás jedného od druhého. Tieto symboly nášho loga majú v sebe myšlienku nášho rešpektu ku každému jedincovi ako občanovi, ktorý je subjektom práva najmä občianskeho, ale aj mnohých ďalších právnych odvetví, k jeho osobitným, výnimočným problémom a požiadavkám a zároveň nášho individuálneho prístupu špecificky a individuálne riešiť problém každého jednotlivého klienta ako jedinca.

„Papiláry“ vytvárajú v centre kruhu paragraf – symbol práva, zákona, právnych predpisov, ktoré sú základným pilierom našej práce pre klienta. Logo tvorí bludisko a labyrint zároveň, ale to sme zase na začiatku…

Grafický symbol našej firmy – logo, ktorému rozhodnutím ÚPV SR bola udelená ochranná známka.

Náš blog o duševnom vlastníctve, nehmotnom majetku končí. Bol len malým načrtnutím jednej z možností, ako dať tvár a dušu Vašej firme, veľkej, malej, s dlhoročnou históriou alebo s práve začínajúcou.

Bolo by pre mňa veľkým potešením, keby v mestách a v dedinách nášho Slovenska pribúdali remeselné dielne, gazdovstvá a gazdovské dvory, pekárne, cukrárne, mäsiarstva,  klasické zelovoce a mliekarne, obuvníctva, krajčírstva, rámovania, sklenárstva, kováčstva, krčmy, pohostinstvá, reštaurácie, jedálne, kancelárie s poctivými tovarmi a službami. Označené grafickými symbolmi na kovových či drevených tabuliach nás budú pozývať. A my zavše radi prídeme, lebo  dostaneme zdravý produkt poctivej práce. Aj to môže byť začiatok duševného vlastníctva slovenskej firmy. Farmy, ranče, puby, office, biznis centrá, markety, café bary… tie s radosťou navštívime v krajinách, kde majú svoju históriu i tradíciu.

VÁŠ NEHMOTNÝ MAJETOK, LOGO – OCHRANNÁ ZNÁMKA…

Na  účely akýchkoľvek Vašich otázok, rád a právnych služieb v oblasti  ochrany duševného vlastníctva, autorských práv, priemyselných práv  a ochrany práv utajením sme tu pre Vás – stačí sa prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára na našej www.petranova.sk a následne sa budeme individuálne venovať Vašej požiadavke.

Autor: JUDr. Eva Petránová