TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II. novelizoval aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov Skutková podstata trestného činu volebnej korupcie […]

Prečítajte si viac

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK – OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ako a prečo vzniklo naše logo a jeho ochranná známka „Ľudský génius je zdrojom všetkých umeleckých diel a vynálezov. Jeho plody sú zárukou života, ktorého je človek hodný. Povinnosťou štátu je ochrana všetkého umenia a vynálezov.“ Arpád Bogsche, generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva K slovám generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva sa mi žiada dodať, že v podmienkach nášho malého Slovenska má byť duševné  […]

Prečítajte si viac

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA C/A NEMAJETKOVÁ UJMA

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti. Právo na ochranu zdravia ako také nepochybne patrí medzi osobnostné atribúty každého človeka a je pre každú fyzickú osobu jedným z najvýznamnejších stránok a zložiek ochrany jej osobnosti (čo je výslovne uvedené aj v zákonnom výpočte v § […]

Prečítajte si viac

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného užívateľa výhod. Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch […]

Prečítajte si viac

AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Radi Vás celým procesom prevedime, pričom za podanie prihlášky ochrannej známky, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a konzultácie s tým spojené zaplatíte vrátane poplatku iba 399,- EUR s DPH. Pre viac info nás neváhajte konatktovať telefonicky alebo emailom. Na rýchlu a výhodnú registráciu ochrannej známky tiež môžete využiť […]

Prečítajte si viac

GDPR – ČO BUDE PRE VÁŠ BIZNIS ZNAMENAŤ NOVÉ NARIADENIE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

GDPR (General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorého text sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. Keďže ide o nariadenie, nemusí ho implementovať každá členská krajina EÚ a od dátumu účinnosti je priamo vykonateľné. GDPR nie je iba ďalšou novelou v oblasti ochrany osobných […]

Prečítajte si viac

ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA OD 01. NOVEMBRA 2018

Dňa 01.11.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Účinnosťou prijatého zákona vznikla takmer všetkým novo založeným ako aj existujúcim firmám povinnosť zapísať odo dňa 01.11.2018 do neverejnej časti obchodného registra – nový údaj o konečnom […]

Prečítajte si viac