Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného užívateľa výhod.

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

Register partnerov verejného sektora je určený partnerom verejného sektora, ktorí príjmajú verejné zdroje, ak sú zapísaní v registri. Popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr sa tak vytvára ďalší verejne dostupný register týkajúci sa finančných tokov za účasti štátu.

Register partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „RPVS“) prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platný právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit (100.000,00 EUR).

V rámci verejného obstarávania existuje dlhodobá snaha zvýšiť transparentnosť vo vzťahu k uchádzačom zúčastňujúcim sa na verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky, za ktoré sa tovary a služby postupmi verejného obstarávania obstarávajú, sú verejnej povahy a odkrytie konkrétnych osôb, ktorým tieto prostriedky plynú, je celospoločenským záujmom.[1]

Zjednodušene povedané, nový protischránkový zákon bude mať dopad na fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených finančných limitoch (100.000,00 EUR). Každá takáto osoba je podľa zákona považovaná za partnera verejného sektora, ktorému od 01.02.2017 pribudla povinnosť zaregistrovať sa do novo zriadeného a verejne prístupného registra. Najčastejšie pôjde o podnikateľov, ktorí sa v postavení dodávateľov a subdodávateľov podieľajú na verejných zákazkach alebo čerpajú prostriedky z eurofondov.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musú zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Každý partner verejného sektora musí byť aspoň po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej čerpá verejné prostriedky, zapísaný v RPVS.

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú predovšetkým údaje o danom partnerovi (meno a priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, IČO a pod.) spoločne s údajmi o tzv. konečnom užívateľovi výhod, t. j. fyzickej osobe, ktorá partnera verejného sektora skutočne ovláda.

Konečným užívateľom výhod bude najmä spoločník, ktorého podiel na hlasovacíh právach v spoločnosti je aspoň 25 %, tichý spoločník s právom na podiel na zisku aspoň vo výške 25 %, osoba ktorá má právo ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, ako i ďalšie skupiny osôb, ktoré partnera verejného sektora ovládajú alebo na ňom profitujú inými spôsobmi.

Skutočným ekonomickým vlastníkom sa rozumie taká fyzická osoba, ktorá skutočne profituje z podnika resp. činnosti buď samotnej schŕankovej firmy, alebo z podnikania/činnosti iných firiem, ktoré schránková firma ovláda, prípadne v nich iným spôsobom vykonáva rozhodujúci vplyv. V slovenskom právnom poriadku pojem skutočný ekonomický vlastník nahradil pojem konečný užívateľ výhod.

Právna úprava RPVS:

   

   • zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a

   • vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

   • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

  Pokiaľ máte otázky týkajúce sa RPVS, resp. ste partnerom verejného sektora, na ktorého sa vzťahujú povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z.,  neváhajte kliknúť na náš kontaktný formulár, prípadne Vašu otázku zašlite na e-mail petranova@petranova.sk a následne sa budeme individuálne venovať Vašej požiadavke.

  [1] Bulletin slovenskej advokácie 1-2 2017, str. 6,7