O nás

V právnej službe sme úspešným pokračovateľom viac ako 20 ročnej tradície známej prešovskej advokátskej kancelárie.

“Našou neskromnou životnou, a zároveň profesionálnou ambíciou, je prispievať svojou prácou a výsledkami k napĺňaniu idey právneho štátu a všeobecnej spravodlivosti.”

Služby

Personálne obsadenie kancelárie, ktorého profesionalita vyrástla na nespočetnom množstve úspešne uzavretých káuz z rôznych oblasti práva, je zárukou správnej voľby najvhodnejšej stratégie pre riešenie bežných, ale aj náročnejších právnych problémov našich klientov.

 • obhajoba klientov v rôznych štádiách trestného konania
 • právna pomoc svedkom pri výsuchu v trestnom konaní
 • konzultácie a analýza situácie osôb majúcich obavu z možného trestného stíhania
 • zastupovanie v sporoch v civilnom konaní
 • poradenstvo a zastupovanie v oblasti rodinného práva
 • registrácia ochranných známok
 • vypracovanie zmlúv a iných právnych úkonov
 • poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch pred súdmi a v mimosúdnych rokovaniach
 • vytváranie a konštrukcia rámcových obchodných zmlúv a všeobecných obchodných podmienok
 • due diligence obchodných transakcií
 • korporátne právo
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti priamych daní, dph, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • obhajoba klientov v rôznych štádiách trestného konania
 • právna pomoc svedkom pri výsuchu v trestnom konaní
 • konzultácie a analýza situácie osôb majúcich obavu z možného trestného stíhania
 • zastupovanie v sporoch v civilnom konaní
 • poradenstvo a zastupovanie v oblasti rodinného práva
 • registrácia ochranných známok
 • vypracovanie zmlúv a iných právnych úkonov
 • poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch pred súdmi a v mimosúdnych rokovaniach
 • vytváranie a konštrukcia rámcových obchodných zmlúv a všeobecných obchodných podmienok
 • due diligence obchodných transakcií
 • korporátne právo
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti priamych daní, dph, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Advokáti

Osvojili sme si jej víziu kompaktného a silného tímu skúsených advokátov, ktorých odbornosť v práve a vytrvalosť v boji za dobro klienta predstavuje pri riešení jeho zložitých právnych prípadov najdôležitejší predpoklad jeho úspechu.

JUDr. Ondrej Petrán

V rámci svojej činnosti sa zameriava najmä na obchodné a korporátne právo. Klientom poskytuje právnu pomoc pri rokovaniach, pričom podstatná časť jeho agendy predstavuje zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch.

JUDr. Jakub Štefanko

V advokátskej kancelárii sa špecializuje na občianske právo, pracovné právo a daňové právo. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.

JUDr. Štefan Ščerbák

Špecializuje sa na obhajobu klientov v trestnom konaní, ale osobne sa podieľa aj na zastupovaní klientov v obchodnoprávnych či občianskoprávnych sporoch a ich právnej analýze.

BLOG

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania upravuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Predmetný ...

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do...

TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú...