AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Radi Vás celým procesom prevedime, pričom za podanie prihlášky ochrannej známky, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a konzultácie s tým spojené zaplatíte vrátane poplatku iba 399,- EUR s DPH. Pre viac info nás neváhajte konatktovať telefonicky alebo emailom. Na rýchlu a výhodnú registráciu ochrannej známky tiež môžete využiť našu službu brandema, ktorá ja súčasťou portálu verditko, na ktorom nájdete ďalšie kvalitné právne riešenia.

Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Ochranné známky sú efektívnym nástrojom na odlíšenie podnikateľa od konkurencie a zároveň posilňujú jeho prestíž a jedinečné postavenie na trhu. O význame ochrannej známky ako dôležitého prvku identity firmy sme si povedali v tomto blogu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ochrannú známku získať a ako pri jej registrácii ušetriť, čítajte ďalej.

Pre získanie ochrannej známky je potrebné podať na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky na predpísanom tlačive, ktorú môže podať fyzická alebo právnická osoba a v prípade kolektívnej ochrannej známky tiež združenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len prihlasovateľ) a ktorá musí obsahovať:

1. žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,

2. znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,

3. zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra v ktorom sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb,

4. v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať,

5. podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

V zmysle bodu 3 dôležitou súčasťou procesu registrácie ochrannej známky je, aby si prihlasovateľ vybral zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra. V konaní o zápis ochrannej známky sa tovary a služby triedia podľa Medzinárodného (Niceského) triedenia tovarov a služieb na zápis ochranných známok, ktoré bolo zavedené medzinárodnou dohodou na diplomatickej konferencii v Nice v roku 1957, ktorá bola revidovaná v Štokholme v r. 1967 a v Ženeve v r. 1977.

Zoznam tried s vysvetlivkami nájdete tu a zoznam tovarov a služieb podľa tried tu.

V tomto prípade ide o štandardný spôsob podania prihlášky listinnou formou, pričom správny poplatok za podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb predstavuje sumu 166,- EUR. Za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy je poplatok 20,- EUR.

AKO UŠETRIŤ?

Druhou, lacnejšou možnosťou je podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok elektronickou formou prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Podľa § 6 zákona o správnych poplatkoch platí, že ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronicky, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka. Výška poplatku pri elektronickom podaní však môže byť znížená najviac o 70 eur. Hlavnými výhodami elektronickej registrácie ochrannej známky sú teda pohodlnosť a úspora času a nákladov. Nie je potrebná tlač dokumentov, ani návšteva pošty a na poplatku za podanie žiadosti ušetríte značnú sumu, je však k tomu potrebný elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis, ktorým naša spoločnosť disponuje.  

Ak napríklad požiadate o zápis ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb, zaplatíte pri elektronickom podaní namiesto 166,- EUR len 96,- EUR. Správny poplatok sa Vám tak zníži o spomínaných 70,- EUR.

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby, nechajte si odborne poradiť a ušetrite. Aj komunikácia medzi Vami a našou advokátskou kanceláriou môže prebiehať elektronicky. Vďaka inováciám teraz môžete získať právnu pomoc za výhodnú cenu.

Autor: JUDr. Igor Demčák

foto: pexels.com