GDPR – ČO BUDE PRE VÁŠ BIZNIS ZNAMENAŤ NOVÉ NARIADENIE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

GDPR (General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorého text sa začne uplatňovať od 25. mája 2018 a nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. Keďže ide o nariadenie, nemusí ho implementovať každá členská krajina EÚ a od dátumu účinnosti je priamo vykonateľné.

GDPR nie je iba ďalšou novelou v oblasti ochrany osobných údajov, ale znamená menšiu revolúciu v oblasti ochrany dát. Takáto posilnená ochrana však ide ruka v ruke s početnými novými povinnosťami pre každého, kto spracúva osobné údaje, pričom sa dá povedať že dnes už ťažko existuje spoločnosť, ktorá by osobné údaje nespracúvala.

Hlavnou myšlienkou GDPR je vrátiť kontrolu nad svojimi osobnými údajmi občanom a zjednotiť pravidlá pre ochranu osobných údajov pre celú EÚ.

Radi pre Vás zabezpečíme odbornú pomoc pri aplikácii novej právnej úpravy o ochrane osobných údajov, a to poradenskou, konzultačnou a edukačnou činnosťou, ktorá v sebe zahŕňa okrem prednášok a vypracovania potrebnej dokumentácie aj aktívne poradenstvo pri aplikácii nových pravidiel GDPR. Ponúkame Vám optimalizované riešenia, na základe ktorých budete dostatočne pripravení na nové povinnosti podľa nariadenia GDPR.

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje občanov Európskej únie, vrátanie spoločností, ktoré pôsobia v Európskej únii. Nariadenie GDPR platí rovnako pre obchodné spoločnosti ako aj jednotlivcov, zákazníkov či klientov.

Medzi najvýznamnejšie povinnosti, ktoré ukladá nariadenie GDPR patrí:

–       nominácia zodpovednej osoby

–       prispôsobenie a spracovanie dokumentácie v súlade s nariadením GDPR

–       súhlas so spracovaním osobných údajov

–       nové sankcie za porušenie povinností

Ak máte záujem oboznámiť sa s textom nariadenia GDPR – Nariadenie  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, kliknite na tento odkaz.

JUDr. Jakub Štefanko
 

V Prešove, dňa 25.05.2018